Programación do FrameBuffer

De Wiki do Ciclo ASIR do IES de Rodeira
Saltar á navegación Saltar á procura

A seguinte libraría de funcións ilustra como se pode programar o modo gráfico de consola framebuffer.

Ficheiro de Cabeceira

#ifndef __GRAFICOSH__
#define __GRAFICOSH__

#define NEGRO  0
#define BLANCO  1
#define GRIS   2
#define ROJO   3
#define VERDE  4
#define AZUL   5
#define AMARILLO 6
#define NARANJA 7
#define MORADO  8

typedef struct tagPALETA {
 unsigned char r;
 unsigned char b;
 unsigned char g;
} PALETA;

void setcolor(int idx,int r,int g,int b);
int addcolor(int r,int g,int b);
PALETA *getcolor(int idx);
void initcolors(void);
int sizex(void);
int sizey(void);

void lineaH(int y,int x,int sz,int color);
void lineaV(int y,int x,int sz,int color);
void putpixel(int y,int x,int r,int g,int b);
void setpixel(int y,int x,int color);
void clrscr(void);
void putsprite(int y,int x,int *sprite);
char *initgraphics (int *resy, int *resx);

#endif

Libraría

#include <linux/fb.h>
#include <unistd.h>
#include <sys/mman.h>
#include <sys/ioctl.h>
#include <sys/types.h>
#include <sys/stat.h>
#include <fcntl.h>

#include <math.h>

#include "graficos.h"

char *__memvid;
int __resx;
int __resy;
int __Bpp;
int __sizevid;

PALETA __paleta[2048];
int __maxcolor=0;

int sizex(void)
{
 return __resx;
}

int sizey(void)
{
 return __resy;
}

void initcolors(void)
{
 addcolor(0,0,0);
 addcolor(255,255,255);
 addcolor(128,128,128);
 addcolor(255,0,0);
 addcolor(0,255,0);
 addcolor(0,0,255);
 addcolor(246,243,24);
 addcolor(249,143,4);
 addcolor(249,4,196);
}

void setcolor(int idx,int r,int g,int b)
{
  __paleta[idx].r=r;
  __paleta[idx].g=g;
  __paleta[idx].b=b;
}

int addcolor(int r,int g,int b)
{
  int ret=-1;

  if (__maxcolor<2048)
  {
   ret=__maxcolor;
   __paleta[__maxcolor].r=r;
   __paleta[__maxcolor].g=g;
   __paleta[__maxcolor].b=b;
   __maxcolor++;
  }
  return ret;
}

PALETA *getcolor(int idx)
{
  return &__paleta[idx];
}

void clrscr()
{
 memset(__memvid,0,__sizevid);
 system("clear");
}

void putsprite(int y, int x, int *dibujo)
{
 int sy=*dibujo;
 int sx=*(dibujo+1);
 int i,j;

 dibujo+=2;
 for (i=0;i<sy;i++)
 {
  for (j=0;j<sx;j++)
  {
    //printf("%d",*dibujo);
    setpixel(y+i,x+j,*dibujo);
    dibujo++;
  }
  //printf("\n");
 }
}
                                                                                                                                                               void setpixel(int y,int x,int color)
{
 putpixel(y,x,__paleta[color].r,__paleta[color].g,__paleta[color].b);
}

void lineaH(int y,int x,int sz,int color)
{
 int i;

 for(i=x;i<x+sz;i++) setpixel(y,i,color);
}

void lineaV(int y,int x,int sz,int color)
{
 int i;

 for(i=y;i<y+sz;i++) setpixel(i,x,color);
}

void putpixel(int y,int x,int r,int g,int b)
{
  char *pos;
  unsigned char col;

  if ((y>__resy-1)||(x>__resx-1)||(y<0)||(x<0)) return;
  pos=__memvid+y*__resx*__Bpp+x*__Bpp;
  switch(__Bpp)
  {
   case 2: r=r>>3;
       g=g>>3;
       b=b>>3;
       col=(r<<3)+(g>>2);
       *(pos+1)=col;
       col=((g&0x03)<<6)+(b>>1);
       *(pos)=col;
       break;
   case 3: *pos=b;
       *(pos+1)=g;
       *(pos+2)=r;
       break;
   case 4: *pos=b;
       *(pos+1)=g;
       *(pos+2)=r;
       *(pos+3)=0;
       break;
  }
}

char *initgraphics (int *resy, int *resx)
{
    int framebuffer_device;
    int line_size, buffer_size, i;
    struct fb_var_screeninfo var_info;

    framebuffer_device = open ("/dev/fb0", O_RDWR);
    ioctl (framebuffer_device, FBIOGET_VSCREENINFO, &var_info);
    __Bpp=var_info.bits_per_pixel/8;

    line_size = var_info.xres * __Bpp;
    __sizevid = line_size * var_info.yres;

    var_info.xoffset = 0;
    var_info.yoffset = 0;
    ioctl (framebuffer_device, FBIOPAN_DISPLAY, &var_info); // == -1);

    __memvid = (char *) mmap (NULL, __sizevid, PROT_READ | PROT_WRITE, MAP_SHARED, framebuffer_device, 0);

    *resx=__resx=var_info.xres;
    *resy=__resy=var_info.yres;
    return __memvid;
}