Msdnweb

De Wiki do Ciclo ASIR do IES de Rodeira
Saltar á navegación Saltar á procura

Introducción

MSDNWEB é unha plataforma web de xestión das chaves de licencia de Microsoft dreamspark, antes chamado msdn. Esta plataforma permite levar control do uso das chaves dos distintos productos, evitando repeticións e mantendo un histórico de uso de chaves.

Código Fonte e Descargas

Podes examinar o código fonte, e descargar as distintas versións da plataforma na plataforma de desenvolvemento do IES de Rodeira.

Manual de Usuario

Usuarios

Xestión de Usuarios
Edición de Usuario
Chaves de Usuario

Un usuario é unha persoa con capacidade para obter licencias de uso. O panel de xestión usuarios permite tanto a alta de novos usuarios como examinar as licencias xa solicitadas por cada usuario. Os usuarios xa existentes poderán, suministrando previamente a súa password, cambiar a súa password, tipo de usuario e/ou nome.

Existen dous tipos de usuario:

Usuario Normal - Únicamente pode variar os seus propios datos, e consultar as chaves obtidas por él mesmo. Usuario Administrador - O usuario administrador pode modificar os datos dos demáis usuarios (suministrando previamente a súa password) e ver todas as chaves obtidas por todo o mundo, realizando devolucións das mesmas si o desexa.

Cando un usuario ten chaves reservadas, estas aparecerán listadas na parte inferior, sendo posible obter un informe PDF de todas as chaves solicitadas por ese usuario. Si facemos 'click' sobre unha das chaves, poderemos proceder a súa devolución ou acceder a reserva e obter un informe PDF da mesma.

Subir Chaves

Subida de Chaves

Na opción de Subir Chaves un usuario administrador poderá subir un XML con chaves de productos no formato obtido na web de Microsoft Dream Spark. Esas chaves quedarán incorporadas á base de datos listas para a súa reserva.Productos

Listaxe de Productos
Ficha de Producto
Ficha de Reserva Múltiple
Carro de Chaves

Na opción de productos podemos ver todos os productos e as chaves dispoñibles, podendo realizar búsquedas por nome de producto.

Si facemos 'click' nun producto, veremos todas as chaves do producto coas seguintes opcións de filtrado:

- Todas as Chaves: Listará todas as chaves do producto, tanto as dispoñibles como as xa reservadas.

- Chaves Libres: Permitirá ver únicamente as chaves libres.

- Chaves Reservadas: Permitirá únicamente ver as chaves xa reservadas.

- Tamén dispoñemos dunha caixa de búsqueda por nome de chave

O botón de Obter PDF producirá un informe con todas as chaves do producto según o filtrado especificado.

Si pulsamos o botón de Reservar Chaves veremos un diálogo que nos permitirá reservar un número de chaves elexido, indicando a información relativa á reserva.

Ao facer 'click' nunha chave reservada, accederemos a un diálogo que nos permitirá devolver a chave ou acceder á ficha da reserva, podendo visualizala e obter un informe en PDF da mesma.

Si facemos 'click' nunha chave libre, se abrirá o diálogo de reserva da chave. Podemos efectuar a reserva indicando a información relativa á mesma ou depositala nun carro facendo 'click' no botón correspondente. Este carro permitirá logo formalizar de unha soa vez a reserva de todas as chaves almacenadas no carro.

Información de Reserva

Información de Reserva

A hora de realizar unha reserva, se amosará un diálogo cun área de texto donde se debe introducir a información relativa á reserva. Si queremos indicar información para cada chave, como o usuario que a utilizará, se pode indicar dentro dos tags '[lista]' co seguinte formato:

[lista]
{nº de chaves}Información para esas chaves
{nº de chaves}Información para esas chaves
{nº de chaves}Información para esas chaves
[lista]

De este xeito, se indicará a información para n chaves consecutivas, que será visualizada a dereita de cada chave reservada. Os diálogos de reserva de chaves teñen un botón de edición que permitirá a modificación da información da reserva.

Reservas

Listaxe de Productos
Listaxe de Productos

A opción de reservas permite ver o conxunto de reservas realizadas, ver a súa ficha, obter informes PDF das mesmas e efectuar devolucións de chaves. Os filtros de esta pantalla, permiten obter únicamente as reservas aínda efectivas, ou únicamente as reservas devoltas, mentras que a entrada de texto permite seleccionar reservas por producto, polo usuario que a efectuou, por chave ou polos detalles.

Si filtramos por chave, obteremos unha lista de todas as reservas que conteñen esa chave (filtrada coa selección de Todas,Libres ou Reservadas). E si filtramos por detalles, obteremos unha lista das reservas que teñen esa cadea na súa información (típicamente nomes de usuarios).