Fundamentos:Exercicios:Básicos:Conversión de Cadea a Número

De Wiki do Ciclo ASIR do IES de Rodeira

Escribir unha función que reciba como parámetro unha cadea de caracteres e devolva o número enteiro que está a representar.

 int cadtoint(char *cad);

Solucións