Fundamentos:Solucións:Conversión de Cadea a Número

De Wiki do Ciclo ASIR do IES de Rodeira

Escribir unha función que reciba como parámetro unha cadea de caracteres e devolva o número enteiro que está a representar.

 int cadtoint(char *cad);


Pseudocódigo

 signo=1
 total=0
 vpos=1
 Si (cadea[0]=='-') 
  cadea[0]='0';
  signo=-1;
 Fin-Si
 pos=lonxitude da cadea - 1
 Mentras (pos>=0)
  total=total+(cadea[pos]-'0')*vpos
  pos=pos-1
  vpos=vpos*10
 FinMentras
 Devolver (total*signo)

Implementación en C

int cadtoint(char *cad)
{
 int signo;
 int total;
 int vpos;
 int pos;

 total=0;
 vpos=1;
 signo=1;
 if (cad[0]=='-') 
 {
  cad[0]='0';
  signo=-1;
 }
 pos=strlen(cad)-1;
 while(pos>0)
 {
  total+=(cad[pos]-'0')*vpos;
  pos--;
  vpos*=10; 
 }
 return (total*signo);
}