Seguridade en Redes WiFi

De Wiki do Ciclo ASIR do IES de Rodeira

Introducción

As redes WiFi utilizan radiofrecuencia, polo que calqueira pode ter acceso ás comunicacións que se producen na mesma interceptando a información ou interferindo no funcionamento normal da rede. Ademáis, o alcance das redes WiFi non é definido, xa que co equipamento axeitado é posible acceder a redes que aparentemente non son alcanzables.

Para evitar o acceso indiscriminado ás redes WiFi se recurre ao cifrado e a autenticación. Ataques típicos sobre redes WiFi son:

Ataques Dos
Son os máis difíciles de evitar, xa que basta con xerar interferencias para interrumpir a conexión WiFi. Este tipo de ataques son máis problemáticos en entornos críticos, como hospitais ou entornos de monitorización, polo que o seu uso nestes entornos está desaconsellado.
Acceso ás comunicacións
Nas redes WiFi e difícil asegurar a privacidade pola súa natureza de rede de difusión. Calqueira co equipamento propiado poderá acceder ao intercambio de información da rede, polo que as redes WiFi son inherentemente inseguras. Podemos recurrir ao cifrado para garantizar certo grao de privacidade.
Inxección de Tráfico e Acceso non Autorizado á Rede
Mediante inxección de paquetes na rede é posible modificar o comportamento da mesma e incluso establecer conexións non autorizadas, facilitando por exemplo os ataques MiM. Un equipo unha vez conectado a rede pode levar a cabo todo tipo de ataques como envenenamento ARP.

Para unha correcta protección das redes WiFi será necesario protexer tanto os clientes como os puntos de acceso, sendo estes últimos de importancia crítica.

Seguridade nos Puntos de Acceso

Nas redes WiFi abertas, calqueira co equipamento axeitado pode formar parte da rede, e polo tanto realizar todo tipo de ataaques (DoS, MiM, envenenamento ARP e DNS ...). Polo tanto, nos puntos de acceso é moi importante o sistema de cifrado e o sistema de autenticación.

O cifrado'pretende protexer o acceso á información que circula pola rede WiFi. A autenticación pretende identificar e restrinxir o acceso a unha rede WiFi realizando comprobacións de identidade.

Sistemas de Cifrado

Existen básicamente dous tipos de sistemas de cifrado e dous tipos de autenticación, aínda que hoxe en día a elección lóxica está únicamente no sistema de autenticación.

WEP (Wired Equivalent Privacy)

O cifrado WEP emprega o algoritmo de cifrado RC4 cunha contrasinal como método de autenticación (o que esté en posesión do contrasinal, ten autorización de acceso). Na implementación do algorimto RC4 se cometeron diversos erros, polo que é altamente inseguro. Mediante a exploración do tráfico de rede (WarDriving) é posible obter o contrasinal de acceso.

Boxinfo info.png
Nunca se debe empregar cifrado WEP para protexer unha rede WiFi

WPA (WiFi Protected Access)

Está deseñado para utilizar un servidor de autenticación 802.1x/EAP, típicamente Radius, aínda que tamén pode empregar chaves precompartidas (PSK) de maior lonxitude que as empregadas por WEP. O sistema que emprega EAP se denomina WPA Enterprise, mentras que o que emprega PSK se denomina WPA Personal.

WPA é un protocolo de transición, que rematou no máis moderno e aconsellado WPA2.

WPA pode empregar o algoritmo TKIP (Temporal Key Integrity Protocol), que consiste no intercambio aleatorio entre o uso de varias chaves, dificultando os ataques as contrasinais, aínda que a implementación ten algúns defectos que o fan vulnerable.

WPA2 (WiFi Protected Access 2)

É a versión definitiva de WPA, e ten todas as características de ésta. Implementa un novo algoritmo denominado AES (Advanced Encryption Standard) moito máis seguro que os existentes ata o momento. A versión con PSK (AES ou TKIP) se denomina WPA2 Personal e a versión empregando EAP WPA2 Enterprise.

Configuración de WPA2 Enterprise. Servidor Radius

  • Autenticacion e Autorizacion
  • Configuración
  • Configuración de Puntos de Acceso
   • Punto de acceso con hostapd

Ataques ás Redes Wifi

Os ataques ás redes WiFi, dependen do sistema de cifrado que utilice a rede. Cada sistema ten as súas propias debilidades:

 • As redes abertas son altamente inseguras. Todo o mundo poderá examinar o noso tráfico e estaremos expostos a suplantacións de DNS, envenenamentos de ARP... etc.
 • WEP é completamente insegura, xa que en poucos minutos é posible obter a chave de acceso.
 • TKIP é vulnerable á inxección de tráfico, tanto utilizando PSK como 802.1x/EAP.
 • AES é máis segura, pero é susceptible de ataques DoS, e de diccionario (so PSK), sobre todo co emprego de CUDA.
 • O uso de WPS (WiFi Protected Setup) introduce varias vulnerabilidades que fan susceptibles de ataque tanto as redes WPA como WPA2.

Recomendacións de Seguridade

Para ter un mínimo de seguridade nunha rede WiFi é prudente seguir algunhas recomendacións:

 • Forzar o uso de WPA2/AES ou WPA2-Enterprise. En entornos empresariais é altamente aconsellable o uso de WPA2-Enterprise pola sua maior seguridade e posibilidades de control de acceso que ofrece.
 • Cambio dos contrasinais por defecto. Os routers das compañías telefónicas utilizan algoritmos de xeración de chaves que moitas veces son de dominio público, ou que poden ser coñecidos, polo que é fácil descubrir a chave correspondente ao noso router.
 • Evitar o uso de WPS
 • Evitar o uso de ESSID ocultos. As redes ocultas non proporcionan seguridade e forzan aos clientes a difundir o nome da rede, o que pode facelos vulnerables a puntos de acceso falsos.
 • Utilizar algún sistema WIDS/WIPS (Wireless Intrusion Detection/Protection System).
 • Controlar o alcance da rede WiFi

Seguridade nos Clientes

Normalmente os clientes levan sempre encendido o interface WiFi, o que fai o equipo vulnerable a diversos tipos de ataque. Os máis habituais son:

Ataques ao Driver WiFi e ao Sistema
E posible aproveitar fallas do driver WiFi e/ou do sistema operativo mediante paquetes WiFi especialmente preparados, polo que é necesario ter sempre actualizado, tanto o driver como o sistema.
Creación de Puntos de Acceso Falsos
Os clientes gardan normalmente unha lista das redes ás que se conectan habitualmente. O sistema cando detecta unha de estas redes conectará o equipo de xeito automático. Si por algún medio é posible saber o nome das redes as que se conecta un equipo, se pode preparar un punto de acceso falso que o cliente tomará como unha rede habitual, e dende ahí lanzar ataques máis efectivos. Si o noso sistema se conecta a redes ocultas, emitirá o nome da rede oculta á que se desexa conectar, co que a vulnerabilidade e moito maior.
Ataques en Redes Públicas
As redes WiFi públicas son altamente inseguras, xa que calqueira pode formar parte de elas. De particular peligro son os suplantamentos de DNS. Se poden paliar en parte os problemas mediante o uso de VPN ou de túneis SSH/SSL.

Medidas de Seguridade

Os clientes WiFi deberían tomar as seguintes medidas mínimas de seguridade:

 • Ter o Driver da tarxeta WiFi e o Sistema Operativo actualizados.
 • Desconectar o interface WiFi cando non sexa utilizado.
 • Non ter no sistema redes ocultas, para evitar o seu anuncio e non facilitar a lista de puntos de acceso a que nos conectamos habitualmente.
 • Evitar o uso de Redes Públicas si é posible.
 • Si utilizamos unha Rede Pública, facer uso dunha 'VPN ou de comunicacións SSL/TLS.

Presentacion

Podes ver a presentación de este tema