Screen

De Wiki do Ciclo ASIR do IES de Rodeira

Permite deixar programas en execución aínda que pechemos a sesión do noso usuario

 • Iniciamos sesión na máquina remota
  • Executamos screen
  • Executamos os nosos comandos
  • Saímos da consola screen con Ctrl+a d
  • Pechamos sesión na máquina remota
 • Iniciamos sesión novamente na máquina remota
  • Conectámonos a nosa sesión screen con screen -r
  • Os nosos programas seguen en execución, ou se remataron podemos ver a súa stdout.
 • Podemos darlle un nome a cada sesión
  • Para crear unha sesión con nome
screen -S proba
 • Para crear unha sesión con nome e que almacene o que ocorre nun arquivo de log
screen -L -S testscreen

Creará un arquivo chamado screenlog.# no directorio de traballo onde se lanzou screen

 • Para visualizar o arquivo de log correctamente con less
less -R screenlog.0


 • Para listar as sesións activas
usuario@debian:~$ screen -ls 
There are screens on:
	1020.proba (03/03/21 23:09:27)	(Detached)
	1012.pts-0.debian	(03/03/21 23:08:48)	(Detached)
2 Sockets in /run/screen/S-usuario.
 • Para conectarte a unha sesión concreta
screen -r proba