Instalación dun sistema Trac con Subversion

De Wiki do Ciclo ASIR do IES de Rodeira

Introducción

Trac é unha interface web para sistemas de control de versións como git ou subversion e un xestor de incidencias, documentación wiki sobre o proxecto e xestor de desenvolvemento mediante hitos ou obxectivos. Con todo esto, é unha ferramenta de desenvolvemento colaborativo moi potente e de fácil uso, permitindo aos usuarios ver o código fonte dos proxectos e os seus cambios.

Instalaremos Trac en un sistema Debian Jessie, e automatizaremos no posible a creación de proxectos e a descarga dos mesmos dende o propio interface web.

Subversion é un sistema de control de versións que habilita a colaboración na elaboración de proxectos, levando un rexistro de cambios e permitindo a solución dos conflictos que poidan xurdir na edición simultánea. Aínda que git se está a impoñer hoxe en día como o sistema de control de versións dominante, subversion é aínda ampliamente utilizado e moi axeitado para a maior parte de proxectos.

Estructura

A estructura a empregar no noso sistema de desenvolvemento a partir do raíz da súa instalación, que poderá ser calqueira, será a seguinte:

[dir] scripts
   configure.sh
   install.sh
   SvntoTarGz.sh
   maketracrepo.sh
   index.html
   apache_config.conf
   logo.jpg
   post-commit
   post-repvprop-change
   trac.fcgi
[dir] downloads
   [dir] proxecto_A
   [dir] proxecto_B
   ...
[dir] trac
   [dir] common
      [dir] htdocs
         [dir] site
         [dir] common
   [dir] trac_site_proxecto_A
   [dir] trac_site_proxecto_B
   ...
[dir] svn_repo_proxecto_A
[dir] svn_repo_proxecto_B
 ...

A carpeta scripts almacenará os scripts para a automatización da creación de novos proxectos e das descargas asociadas. Os ficheiros e o seu cometido son os seguintes:

configure.sh
Almacena os valores de entorno da instalación do sitio para os proxectos. Por exemplo, no caso do IES de Rodeira:
TITLE="Trac, Forxa de Software"
REPOUSER="xavi"
REPOPATH="/home/xavi/repos"
VIRHOST="repos"
VIRDOMAIN="iesrodeira.com"
DEFAULTUSER="admin"
DEFAULTPASS="mypass"
Boxinfo info.png
ABSOLUTE_PATH sempre debe almacenar o PATH completo da posición onde se atopan os scripts.
install.sh
Este script se encargará de crear toda a estructura de directorios e o host virtual de apache. Os repositorios se crearán mediante maketracrepo.sh
SvntoTarGz.sh
Este script se chama de xeito automático cando no comentario dun commit de subversion se indica #RELEASE(version), e crea un ficheiro .tar.gz con firmas md5 e sha1. O nome dos ficheiros e firmas será proxecto_version.tar.gz, proxecto_version.md5 e proxecto_version.sha1. Tamén mantén os enlaces simbólicos proxecto.tar.gz e md5 apuntando á última versión xerada no directorio REPOPATH/downloads/proxecto/.
maketracrepo.sh
Este script se encarga de crear novos repositorios con toda a infraestructura necesaria. A url de acceso será en http://virhost.virdomain/nomerepo, e se chama do seguinte modo:
  maketracrepo.sh nomerepo [adminuser] [passuser]
Si non se indica adminuser e passuser, se utilizará o usuario e password indicada en configure.sh

O resto, son plantillas para a creación da estructura.

Boxinfo info.png
Estos scripts poden obterse no repositorio do IES de Rodeira

Instalación

Supoñemos unha instalaciónde apache funcional.

Trac e Subversion

apt-get install subversion trac

Configuración do Repositorio

Toda a configauración a realizará o script install.sh. Descargaremos os scripts e os descomprimiremos.

 tar -xvjf scriptstrac.tar.gz

Persoalizaremos o script configure.sh

#Título para solicitar a password
TITLE="Trac, Forxa de Software"
#Usuario que sera o propietario de todos os proxectos
REPOUSER="xavi"
#Path onde se aloxarán os proxectos. Os usuarios que traballen neles deberán ter acceso
REPOPATH="/home/xavi/repos"
#Nome do HOST de apache
VIRHOST="repos"
#Dominio do HOST de Apache. A URL para Apache será http://VIRHOST.VIRDOMAIN
VIRDOMAIN="iesrodeira.com"
#Este usuario e password terán dereitos administrativos sobre o proxecto creado si non se indica outra cousa.
DEFAULTUSER="admin"
DEFAULTPASS="mypass"

Executaremos install.sh, esto creará a estructura de directorios en REPOPATH e instalará os scripts necesarios para a creación de repos en REPOPATH/scripts. Tamén configurará o Host Virtual de Apache, debemos asegurarnos da correcta resolución DNS de VIRHOST.VIRDOMAIN.

Boxinfo info.png
Para crear un novo repositorio utilizaremos o script maketracrepo.sh nomerepositorio [usuario] [pass]. O usuario e pass son opcionais, e se non se indican serán os indicados en configure.sh. Se poderá acceder ao site do proxecto en http://VIRHOST.VIRDOMAIN/nomerepositorio, e ao repositorio SVN en REPOPATH/nomerepositorio

Sitios de Interese

Páxina Oficial de Trac

Páxina Oficial de Subversion

Uso de Subversion