Instalación do DNIe en Linux

De Wiki do Ciclo ASIR do IES de Rodeira

Instalación e configuración do DNIe en Debian

Introdución

C3po.png

Queremos empregar o noso DNIe baixo Debian para poder autentificarnos pola rede ou firmar documentos.

Situación de partida:

 • Debian testing jessie con kernel 3.2.0-4-amd64
 • Lector de tarxetas C3PO LTC31v2

Comprobamos o funcionamento do lector

Enchufamos o lector de tarxetas

Examinando se detecta o lector de tarxetas

root@Port-Profes4:/home/usuario# lsusb -t 
/: Bus 08.Port 1: Dev 1, Class=root_hub, Driver=uhci_hcd/2p, 12M 
/: Bus 07.Port 1: Dev 1, Class=root_hub, Driver=uhci_hcd/2p, 12M 
/: Bus 06.Port 1: Dev 1, Class=root_hub, Driver=uhci_hcd/2p, 12M 
  |__ Port 2: Dev 2, If 0, Class=Chip/SmartCard, Driver=, 12M

Amósamos información detallada sobre o dispositivo e comprobamos que non ten un driver asociado.

root@Profes1:/home/usuario# lsusb -s 6:2 -v 
Bus 006 Device 002: ID 0783:0006 C3PO LTC31v2 
Device Descriptor: 
 ......
 idVendor      0x0783 C3PO 
 idProduct     0x0006 LTC31v2 
 bcdDevice      0.38 
 iManufacturer      1 C3PO 
 iProduct        2 USB SMART CARD READER

Instalación das ferramentas para traballar co lector de tarxetas

Necesitamos ter instaladas as seguintes ferramentas:

 • pcscd(Personal Computer/Smart Card) - É un Middleware, é dicir, proporciona unha API que permite a outras ferramentas interactuar cos lectores de tarxetas intelixentes.
 • pscd-tools: Ferramentas para interactuar cos lectores de tarxetas intelixentes.
 • pinentry-gtk2: Para que nos pida o pin do DNIe en modo gráfico.
 apt-get install pcscd pcsc-tools pinentry-gtk2

Unha vez instalado pscd o sistema xa recoñece o lector de tarxetas e lle asigna un módulo para xestionalo.

root@Port-Profes4:/home/usuario# lsusb -t 
/: Bus 08.Port 1: Dev 1, Class=root_hub, Driver=uhci_hcd/2p, 12M 
/: Bus 07.Port 1: Dev 1, Class=root_hub, Driver=uhci_hcd/2p, 12M 
/: Bus 06.Port 1: Dev 1, Class=root_hub, Driver=uhci_hcd/2p, 12M 
  |__ Port 2: Dev 2, If 0, Class=Chip/SmartCard, Driver=usbfs, 12M

Comprobamos que funciona correctamente

Empregamos unha das ferramentas proporcionadas por pcsc-tools para comunicarnos co lector de tarxetas intelixentes e obter información da tarxteta intelixente inserida.

root@Port-Profes4:/home/usuario/DNIE# pcsc_scan 
PC/SC device scanner 
V 1.4.21 (c) 2001-2011, Ludovic Rousseau <ludovic.rousseau@free.fr> 
Compiled with PC/SC lite version: 1.8.7 
Using reader plug'n play mechanism 
Scanning present readers... 
0: C3PO LTC31 v2 (00416036) 00 00 
Fri May 31 14:57:44 2013 
Reader 0: C3PO LTC31 v2 (00416036) 00 00 
 Card state: Card inserted, 
 ATR: 3B 7F 38 00 00 00 6A 44 4E 49 65 10 02 4C 34 01 13 03 90 00 
......
.....
Possibly identified card (using /usr/share/pcsc/smartcard_list.txt): 
3B 7F 38 00 00 00 6A 44 4E 49 65 10 02 4C 34 01 13 03 90 00 
3B 7F 38 00 00 00 6A 44 4E 49 65 [1,2]0 02 4C 34 01 13 03 90 00 
  DNI electronico (Spanish electronic ID card) 
  http://www.dnielectronico.es 

Podemos probar cunha tarxeta de crédito, pero seguramente non a recoñecerá, xa que non estará na lista de tarxetas coñecidas.

Instalación do “driver” específico para o DNIe

O lector de smartcard funciona correctamente, permite ler a información da tarxeta. Pero para que os programas entendan a información almacenada no DNIe é preciso instalar OpenSC-OpenDNIe.

É dicir, OpenSC con soporte para el DNI electrónico Español. Este é un driver de código aberto para traballar cos lectores de DNIe. É unha versión específica para soportar o DNIe de OpenSC:, que é un standard de manexo de smartcards ou tarxetas criptográficas pkcs#15.

O proxecto OpenSC aceptou os parches propostos para o DNIe no seu árbore de desenvolvemento, polo que nun futuro bastará coa instalación do paquete estándar OpenSC, e este documento carecerá de validez.

O paquete proporcionado na páxina oficial está discontinuado así que empregaremos este. A última versión desenrolada foi para Debian Squeeze.

Obteremos a versión actualizada do driver dende https://github.com/clopez/OpenSC-OpenDNIe-Debian

Git é un dos sistemas de control de versións máis populares entre os desenroladores. Parte culpa da súa popularidade tena GitHub, un excelente servizo de aloxamento de repositorios de software con este sistema

Como o código do noso driver está aloxado en GitHub podemos descargar o código e compilalo para a nosa versión de Debian para crearnos o .deb. Para elo seguimos as instruccións da páxina

 • Instalamos dependencias
 apt-get install build-essential devscripts dh-autoreconf git-buildpackage
 apt-get build-dep opensc

Este último comando instala as dependencias necesarias para compilar o paquete opensc, para elo temos que ter engadida no sources.lst unha liña do tipo deb-src.Por exemplo

 deb-src http://ftp.es.debian.org/debian/ jessie main contrib non-free
 • Clonar repositorio con gbp: É dicir descargamos o código fonte do repositorio github para compilalo. Procedemos sen necesidade de ser root:
 mkdir DNIE
 cd DNIE
 gbp-clone https://github.com/clopez/OpenSC-OpenDNIe-Debian

Esto creará unha carpeta chamada OpenSC-OpenDNIe-Debian co código fonte. Procederemos á compilación de OpenSC-OpenDNIe

 cd OpenSC-OpenDNIe-Debian <br/> 
 git-buildpackage

Se se produce algún erro e non crea o .deb podemos executalo como git-buildpackage –git-ignore-new.

O proceso finaliza coa seguinte mensaxe de erro. Pero é normal

  Now signing changes and any dsc files... 
   signfile opensc_0.12.2-OpenDNIe.dsc Carlos Alberto Lopez Perez   <clopez@igalia.com> 
  gpg: directory `/home/usuario/.gnupg' created 
  gpg: creouse un novo ficheiro de configuración   `/home/usuario/.gnupg/gpg.conf' 
  gpg: AVISO: as opcións de `/home/usuario/.gnupg/gpg.conf' aínda non están   activas nesta execución 
  gpg: chaveiro `/home/usuario/.gnupg/secring.gpg' creado 
  gpg: chaveiro `/home/usuario/.gnupg/pubring.gpg' creado 
  gpg: skipped "Carlos Alberto Lopez Perez <clopez@igalia.com>": a chave   secreta non está dispoñible 
  gpg: /tmp/debsign.ZUVJifRs/opensc_0.12.2-OpenDNIe.dsc: clearsign failed: a   chave secreta non está dispoñible 
  debsign: gpg error occurred! Aborting.... 
  debuild: fatal error at line 1278: 
  running debsign failed 
  gbp:error: Couldn't run 'debuild -i -I': debuild -i -I returned 29 

É normal que falle, está tratando de firmar o paquete empregando gpg, pero é imposible que o firmemos nos, xa que non somos o autor do mesmo e non temos a súa clave privada. Poderíamos modificar a configuración para firmalo coa nosa propia chave gpg si quixeramos, pero non é necesario.

Se todo vai ben obteremos no directorio DNIE o paquete .deb para instalar

 • Instalamos o paquete

Como root

 dpkg -i opensc_0.12.2-OpenDNIe_amd64.deb

Debemos asegurarnos de que o navegador pode solicitarnos o PIN nun diálogo. O ficheiro /etc/opensc/opensc.conf debe especificar enable_pinpad = false; na sección reader_driver pcsc.

 reader_driver pcsc { 
         ......
         # 
         # Enable pinpad if detected (PC/SC v2.0.2 Part 10) </nowiki>
         # Default: true
         enable_pinpad = false;
         #

Configurar o navegador para autentificarnos co DNIe

Imos a configurar o iceweasel. Temos que facer dúas cousas


Instalación do Certificado Raíz
 • Engadir dipositivo de seguridade


Novo Dispositivo de Seguridade


Engadimos /usr/lib/x86_64-linux-gnu/opensc-pkcs11.so

Comprobando o seu funcionamento

Podemos comprobar o funcionamento na Páxina de Comprobación, ou ir a unha páxina onde podamos empregar o DNIe, por exempo a páxina de tráfico para comprobar o noso saldo de puntos. Escollemos “Saldo de puntos con certificado”