Identificar o Servidor DHCP

De Wiki do Ciclo ASIR do IES de Rodeira

A continuación amosamos diversos xeitos de atopar o servidor DHCP dun equipo

GNU/Linux

  • Método1:Empregando journalctl
sudo journalctl | grep -m1 DHCPACK

Journalctl exemplo.png

  • Método2:O arquivo dhclient.leases
sudo grep -m1 "dhcp-server" /var/lib/dhcp/dhclient.leases

Dhcp leases exemplo.png

  • Método3:Empregando dhclient
 sudo dhclient -d -nw eth0

Dhclient exemplo.png


Windows

  • ipconfig /all
ipconfig /all | find /i “DHCP Server”

Ipconfig exemplo.png

Fonte1