Fundamentos:Solucións:Reversi:reversilib.c

De Wiki do Ciclo ASIR do IES de Rodeira

reversilib.h

Podes Descargar o ficheiro

#ifndef __REVERSILIBH__
#define __REVERSILIBH__

int existeXogada(void);
int contaFichas(int *x1,int *x2);
int podeXogar(int x);
int comprobaXogada(int i,int j,int x,int dir);
int posicionXogada(int i,int j,int x);
void darVolta(int fila,int columna);

#endif

</c>

=== reversilib.c ===
Podes [http://web.iesrodeira.com/Descargas/Exercicios/Reversi/reversilib.c Descargar] o ficheiro

<c>
#include "reversi.h"
#include "reversilib.h"

extern char __tableiro[8][8];

/* existeXogada
  DEVOLVE: Distinto de 0 si existe xogada, 0 si non existe xogada
*/
int existeXogada(void)
{
 int x=0;

 x=((podeXogar(XOG1)||podeXogar(XOG2)));
 return x;
}

/* podeXogar
  RECIBE: O xogador a comprobar (x)
  DEVOLVE: 0 si o xogador non pode xogar, 1 si o xogador pode xogar
  DESCRIPCION: Comproba si un xogador ten algunha xogada posible.
*/
int podeXogar(int x)
{
 int pode=0;
 int i,j;

 i=0;
 while((i<8)&&(pode==0))
 {
  j=0;
  while((j<8)&&(pode==0))
  {
   pode=posicionXogada(i,j,x);
   j++;
  }
  i++;
 }
 return pode; 
}

/* Funcion comprobaXogada
  RECIBE: coordenadas da xogada (i,j)
      xogador a comprobar (xog)
      dirección a comprobar (dir)

  DEVOLVE: 1 si a ficha do xogador 'xog' pode
      xogar na posición (i,j)
*/
int comprobaXogada(int i,int j,int xog,int dir)
{
 int pode=0;
 int x,y;
 int contrario=XOG1;
 
 if (xog==XOG1) contrario=XOG2;
 switch(dir)
 {
  case DER: y=i; x=j+1;
       if ((x<8)&&(__tableiro[y][x]==contrario))
       {
        while((x<8)&&(__tableiro[y][x]==contrario)) x++;
        if (x<8) pode=1;
       }
       break;
  case ESQ: y=i; x=j-1;
       if ((x>=0)&&(__tableiro[y][x]==contrario))
       {
        while((x>=0)&&(__tableiro[y][x]==contrario)) x--;
        if (x>=0) pode=1;
       }
       break;
  case ARR: y=i-1; x=j;
       if ((y>=0)&&(__tableiro[y][x]==contrario))
       {
        while((y>=0)&&(__tableiro[y][x]==contrario)) y--;
        if (y>=0) pode=1;
       }
       break;
  case ABA: y=i+1; x=j;
       if ((y<8)&&(__tableiro[y][x]==contrario))
       {
        while((y<8)&&(__tableiro[y][x]==contrario)) y++;
        if (y<8) pode=1;
       }
       break;
  case ARRDER: y=i-1; x=j+1;
         if ((y>=0)&&(x<8)&&(__tableiro[y][x]==contrario))
         {
          while((y>=0)&&(x<8)&&(__tableiro[y][x]==contrario))
          {
           y--;
           x++;
          }
          if ((y>=0)&&(x<8)) pode=1;
         }
         break;
  case ARRESQ: y=i-1; x=j-1;
         if ((y>=0)&&(x>=0)&&(__tableiro[y][x]==contrario))
         {
          while((y>=0)&&(x>=0)&&(__tableiro[y][x]==contrario))
          {
           y--;
           x--;
          }
          if ((y>=0)&&(x>=0)) pode=1;
         }
         break;
  case ABADER: y=i+1; x=j+1;
         if ((y<8)&&(x<8)&&(__tableiro[y][x]==contrario))
         {
          while((y<8)&&(x<8)&&(__tableiro[y][x]==contrario))
          {
           y++;
           x++;
          }
          if ((y<8)&&(x<8)) pode=1;
         }
         break;
  case ABAESQ: y=i+1; x=j-1;
         if ((y<8)&&(x>=0)&&(__tableiro[y][x]==contrario))
         {
          while((y<8)&&(x>=0)&&(__tableiro[y][x]==contrario))
          {
           y++;
           x--;
          }
          if ((y<8)&&(x>=0)) pode=1;
         }
         break;
 }
 if (__tableiro[y][x]!=xog) pode=0;
 return pode;
}

/* posicionXogada
  RECIBE: fila (i), columna(j), xogador (x)
  DEVOLVE: 0 si o xogador non pode xogar na fila e columna indicadas
      1 si o xogador pode xogar na fila e columna indicadas
  DESCRIPCION: Comproba si un xogador pode poñer unha ficha nunha posición
*/
int posicionXogada(int i,int j,int x)
{
 int pode=0;
 int a,b;
 int outro;
 int dir;

 if (__tableiro[i][j]==VACIO)
 {
    pode=comprobaXogada(i,j,x,DER)||comprobaXogada(i,j,x,ESQ)||
      comprobaXogada(i,j,x,ARR)||comprobaXogada(i,j,x,ABA)||
      comprobaXogada(i,j,x,ARRESQ)||comprobaXogada(i,j,x,ARRDER)||
      comprobaXogada(i,j,x,ABAESQ)||comprobaXogada(i,j,x,ABADER);
 }
 return pode;
}/* darVolta
  RECIBE: fila e columna onde se colocou a ficha
  DESCRIPCION: Da a volta as fichas que o precisen
*/
void darVolta(int fila,int columna)
{
 if (comprobaXogada(fila,columna,__tableiro[fila][columna],DER)) 
 {
  revira(fila,columna,DER);
 }
 if (comprobaXogada(fila,columna,__tableiro[fila][columna],ESQ)) 
 {
  revira(fila,columna,ESQ);
 }
 if (comprobaXogada(fila,columna,__tableiro[fila][columna],ARR)) 
 {
  revira(fila,columna,ARR);
 }
 if (comprobaXogada(fila,columna,__tableiro[fila][columna],ABA)) 
 {
   revira(fila,columna,ABA);
 }
 if (comprobaXogada(fila,columna,__tableiro[fila][columna],ARRDER)) 
 {
   revira(fila,columna,ARRDER);
 }
 if (comprobaXogada(fila,columna,__tableiro[fila][columna],ARRESQ)) 
 {
   revira(fila,columna,ARRESQ);
 }
 if (comprobaXogada(fila,columna,__tableiro[fila][columna],ABADER)) 
 {
   revira(fila,columna,ABADER);
 }
 if (comprobaXogada(fila,columna,__tableiro[fila][columna],ABAESQ)) 
 {
   revira(fila,columna,ABAESQ);
 }
}


/* contaFichas
  RECIBE: Dirección para deixar o número de fichas do Xogador 1 (x1) 
      e do xogador 2 (x2)
  DEVOLVE: 0 empate, 1 gañou o xog1, 2 gañou o xog2
*/
int contaFichas(int *x1,int *x2)
{
 int res=0;
 int i,j;

 *x1=0;
 *x2=0;
 i=0;
 while(i<8)
 {
  j=0;
  while(j<8)
  {
   if (__tableiro[i][j]==XOG1) *x1=(*x1)+1;
   else if (__tableiro[i][j]==XOG2) *x2=(*x2)+1;
   j++;
  }
  i++;
 }
 if (*x1>*x2) res=1;
 else if (*x2>*x1) res=2;
 return res;
}