Fundamentos:Solucións:Reversi:reversigtk.c

De Wiki do Ciclo ASIR do IES de Rodeira

reversigtk.c

Podes Descargar o ficheiro

/* Reversi
*/
#include <stdio.h>
#include <gtk/gtk.h>
#include <glade/glade.h>

#include "reversi.h"
#include "reversilib.h"
#include "tablero.h"

// GUI
GladeXML *__gui=NULL;

// taboleiro
char __tableiro[8][8];

// Xogador ó que lle toca xogar
int __xog=XOG1;

// Nomes dos xogadores
char *nomeXog[]={"Empate","Marron","Azul"};

void dialogoFin(void);
void iniciaTaboleiro(void);
void fichaGui(int fila,int columna,int xogador);
void revira(int i,int j, int dir);

EXPORT gboolean on_celda_button_press_event (GtkWidget *widget,
                       GdkEventButton *event,
                       gpointer user_data);
// Pulsada unha celda
//
EXPORT gboolean on_celda_button_press_event (GtkWidget *widget,
                       GdkEventButton *event,
                       gpointer user_data)
{
  const char *nome;
  int fila,columna;
  int outro=XOG1;
  char msg[128];
  GtkWidget *sb;
  int id;

  // Obtemos as coordenadas do nome
  nome=gtk_widget_get_name(widget);
  obtenCoordenadas(nome,&fila,&columna);
  
  // Si podemos poñemos ficha e damos a volta
  if (posicionXogada(fila,columna,__xog))
  {
   __tableiro[fila][columna]=__xog;

   // Poñer ficha no GUI 
   fichaGui(fila,columna,__xog);

   darVolta(fila,columna);

   outro=__xog;
   if (__xog==XOG1) __xog=XOG2;
   else      __xog=XOG1;

   // Comprobar si rematou o xogo
   if (!existeXogada()) dialogoFin();
   else 
   {
    // Si o xogador que lle toca non pode xogar, xoga
    // o contrario
    if (!podeXogar(__xog)) __xog=outro;

    // Mensaxe do xogador ó que lle toca
    sb=glade_xml_get_widget(__gui,"statusbar");
    id=gtk_statusbar_get_context_id(GTK_STATUSBAR(sb),"turno");
    gtk_statusbar_pop(GTK_STATUSBAR(sb),id);
    sprintf(msg,"Turno: %s",nomeXog[__xog]);
    gtk_statusbar_push(GTK_STATUSBAR(sb),id,msg);
   }
  }
 }


/* dialogoFin
*/
void dialogoFin(void)
{
  GtkWidget *fin;
  char buffer[1024];
  int gan,f1,f2;

  contaFichas(&f1,&f2);
  gan=0;
  if (f2<f1) gan=XOG1;
  else if (f2>f1) gan=XOG2;
  sprintf(buffer,"<big><b>Felicitacións %s</b></big>\n\n<big><b>%s: %d %s:%d</b></big>",nomeXog[gan],nomeXog[1],f1,nomeXog[2],f2);
  fin=glade_xml_get_widget(__gui,"msg");
  gtk_label_set_markup(GTK_LABEL(fin),buffer);
  fin=glade_xml_get_widget(__gui,"fin");
  gtk_widget_show(fin);
}


/*iniciaTaboleiro
 DESCRIPCION: Posición inicial do xogo
*/
void iniciaTaboleiro(void)
{
 int i,j;
 GtkImage *img;
 GtkWidget *sb;
 char nome[8];
 int c;
 int id;

 i=0;
 c=1;
 while(i<8)
 {
  j=0;
  while(j<8)
  {
   __tableiro[i][j]=VACIO;
   sprintf(nome,"image%d",c);
   img=(GtkImage *) glade_xml_get_widget(__gui,nome);
   gtk_image_set_from_file(img,"xog0.png");
   j++;
   c++;
  }
  i++;
 }
 __tableiro[3][3]=XOG1;
 // Poñer ficha no GUI
 fichaGui(3,3,XOG1);
 
 __tableiro[3][4]=XOG2;
 // Poñer ficha no GUI
 fichaGui(3,4,XOG2);

 __tableiro[4][3]=XOG2;
 // Poñer ficha no GUI
 fichaGui(4,3,XOG2);

 __tableiro[4][4]=XOG1;
 // Poñer ficha no GUI
 fichaGui(4,4,XOG1);

 __xog=XOG1;
 
 sb=glade_xml_get_widget(__gui,"nombres");
 gtk_widget_show(sb);
}

/* revira
  RECIBE: i,j - coordenadas de inicio
      dir - dirección.
  DESCRIPCIÓN: Da a volta as fichas hacia a dirección indicada
*/
void revira(int i,int j, int dir)
{
 int outro=XOG1;
 int x,y;
 
 if (__tableiro[i][j]==XOG1) outro=XOG2;
 fichaGui(i,j,__tableiro[i][j]);
  
 switch(dir)
 {
  case DER: y=i; x=j+1;
       while(__tableiro[y][x]!=__tableiro[i][j]) 
       {
        __tableiro[y][x]=__tableiro[i][j];
        fichaGui(y,x,__tableiro[i][j]); 
        x++;
       }
       break;
  case ESQ: y=i; x=j-1;
       while(__tableiro[y][x]!=__tableiro[i][j]) 
       {
        __tableiro[y][x]=__tableiro[i][j];
        fichaGui(y,x,__tableiro[i][j]);
        x--;
       }
       break;
  case ARR: y=i-1; x=j;
       while(__tableiro[y][x]!=__tableiro[i][j]) 
       {
        __tableiro[y][x]=__tableiro[i][j];
        fichaGui(y,x,__tableiro[i][j]);
        y--;
       }
       break;
  case ABA: y=i+1; x=j;
       while(__tableiro[y][x]!=__tableiro[i][j]) 
       {
        __tableiro[y][x]=__tableiro[i][j];
        fichaGui(y,x,__tableiro[i][j]);
		y++;
       }
       break;
  case ARRDER: y=i-1; x=j+1;
         while(__tableiro[y][x]!=__tableiro[i][j]) 
         {
          __tableiro[y][x]=__tableiro[i][j];
          fichaGui(y,x,__tableiro[i][j]);
          x++;
          y--;
         }
         break;
  case ARRESQ: y=i-1; x=j-1;
         while(__tableiro[y][x]!=__tableiro[i][j]) 
         {
          __tableiro[y][x]=__tableiro[i][j];
          fichaGui(y,x,__tableiro[i][j]);
          x--;
          y--;
         }
         break;
  case ABADER: y=i+1; x=j+1;
         while(__tableiro[y][x]!=__tableiro[i][j]) 
         {
          __tableiro[y][x]=__tableiro[i][j];
          fichaGui(y,x,__tableiro[i][j]);
          x++;
          y++; 
         }
         break;
  case ABAESQ: y=i+1; x=j-1;
         while(__tableiro[y][x]!=__tableiro[i][j]) 
         {
          __tableiro[y][x]=__tableiro[i][j];
          fichaGui(y,x,__tableiro[i][j]);
          x--;
          y++;
         }
         break;
 }
}

//---------------------------------------------------------------------
// Función Principal
//---------------------------------------------------------------------
int main(int argc,char *argv[])
{
  GtkFileChooser *d;

  gtk_init(&argc,&argv);
  __gui=glade_xml_new("tablero.glade",NULL,NULL);
  glade_xml_signal_autoconnect(__gui);
  d=(GtkFileChooser *)glade_xml_get_widget(__gui,"gardar");
  gtk_file_chooser_set_do_overwrite_confirmation(d,TRUE);
  iniciaTaboleiro();
  gtk_main();
}