Fundamentos:Solucións:4 en Raia

De Wiki do Ciclo ASIR do IES de Rodeira

Escribir un programa que permita a dous xogadores xogar o 4 en Raia en un tableiro de 8x8.


Solucións de Xavi

Makefile

Ficheiro de construcción do programa.

 • Para construir a versión GUI: $make ou $make catroraiagtk
 • Para construir a versión de Consola: $make catroraia

Podes Descargar o Makefile <c> FLAGS = `pkg-config --cflags --libs libglade-2.0` FLAGSC = `pkg-config --cflags libglade-2.0`

catroraiagtk: catroraiagtk.c gcc catroraiagtk.c -o catroraiagtk $(FLAGS) -export-dynamic catroraia: catroraia.c

    gcc catroraia.c -o catroraia

</c>

Versión de Consola

Pseudocódigo

<c> Limpar Taboleiro (posición inicial) Visualizar o Taboleiro xog=Xogador 2 Mentras non remate o xogo

 Si xog==Xogador 1 xog=Xogador 2
 senon  	   xog=Xogador 1
 Pon ficha o Xogador xog
 Visualizar o Taboleiro

Fin Mentras visualizar quen gañou

</c>

Implementación en C

catroraia.c

Podes Descargar o ficheiro

/* Reversi
*/
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

// Direccions
#define ABAESQ 1
#define ABA 2
#define ABADER 3
#define DER 4

// Pezas
#define VACIO 	0
#define XOG1	1
#define XOG2	2

// taboleiro
char __tableiro[8][8];


void iniciaTaboleiro(void);
void visualizaTaboleiro(void);
int comproba(int f,int c,int xog,int dir);
int catroRaia(int xog);
int remataXogo(int xog);
int posicionXogada(int c);


/*iniciaTaboleiro
 DESCRIPCION: Posición inicial do xogo
*/
void iniciaTaboleiro(void)
{
 int i,j;

 /*
 i=0;
 while(i<8)
 {
  j=0;
  while(j<8)
  {
   __tableiro[i][j]=VACIO;
   j++;
  }
  i++;
 }
 */
 for(i=0;i<8;i++)
 {
  for(j=0;j<8;j++)
  {
   __tableiro[i][j]=VACIO;
  }
 }
}


/* visualizaTaboleiro
  DESCRIPCION: Pinta o taboleiro na pantalla
*/
void visualizaTaboleiro(void)
{
  int i,j;
  char *ficha="·X0";

  system("clear");
  i=0;
  while(i<8)
  {
   j=0;
   while(j<8)
   {
    printf("%c ",ficha[ __tableiro[i][j] ]);
    j++;
   }
   printf("\n");
   i++;
  }
}


/* comproba
  RECIBE: A posición a comprobar (f,c)
      O xogador (xog) a comprobar e a dirección (dir) a comprobar
  DEVOLVE: 1 si o xogador ten 4 en raia na dirección indicada
*/
int comproba(int f,int c, int xog,int dir)
{
  int ret=0;
  int conta;
  
  conta=0;
  switch(dir)
  {
   case DER: while((c<8)&&(conta<4)&&(__tableiro[f][c]==xog)) 
        {
         conta++; 
         c++;
        }
        break;
        
   case ABA: while((f<8)&&(conta<4)&&(__tableiro[f][c]==xog))
        {
         conta++;
         f++;
        }
        break;

   case ABAESQ: while((f<8)&&(c>=0)&&(conta<4)&&(__tableiro[f][c]==xog))
          {
           conta++;
           f++;
           c--;
          }
          break;
   case ABADER: while((f<8)&&(c<8)&&(conta<4)&&(__tableiro[f][c]==xog))
          {
           conta++;
           f++;
           c++;
          }
          break;
  }
  if (conta==4) ret=1;
  return ret;
}

/* catroRaia
  RECIBE: O último xogador en facer a xogada
  DEVOLVE: 1 si o xogador ten 4 en raia, senon 0

  DESCRIPCION: Comproba si xog fixo 4 en raia.
*/
int catroRaia(int xog)
{
 int ret=0;
 int i,j;

 i=0;
 while((i<8)&&(ret==0))
 {
  j=0;
  while((j<8)&&(ret==0))
  {
   if ((__tableiro[i][j]==xog)&&(comproba(i,j,xog,DER)||comproba(i,j,xog,ABA)||
     comproba(i,j,xog,ABAESQ)||comproba(i,j,xog,ABADER))) ret=1;
   else j++;
  }
  i++; 
 } 
 return ret;
}


/* remataXogo
  RECIBE: O xogador a comprobar (xog)
  DEVOLVE: 2 si xog ten 4 en raia, 1 si o tableiro está cheo
      0 en outro caso.

  DESCRIPCIÓN: Comproba si o xogo rematou. Si non remata devolve 0
*/
int remataXogo(int xog)
{
 int ret=0;
 int x;

 if (catroRaia(xog)) ret=2;
 else
 {
  for(x=0;(x<8)&&(__tableiro[0][x]!=VACIO);x++);
  if (x==8) ret=1;
 }
 return ret;
}


/* posicionXogada
  RECIBE: columna(c)
  DEVOLVE: -1 si o xogador non pode xogar na columna indicadas
      fila da xogada si o xogador pode xogar na columna indicadas
  DESCRIPCION: Comproba si un xogador pode poñer unha ficha nunha posición
*/
int posicionXogada(int c)
{
 int f=0;

 while ((__tableiro[f][c]==VACIO)&&(f<8)) f++;
 return f-1;
}/* xoga
  RECIBE: O xogador (x) que lle toca xogar
  DESCRIPCION: Pide a xogada, verificando que é correcta e
        efectúa a xogada completa (dando a volta ás fichas
        que o precisen)

  Si podeXogar(x)
   Facer 
    Pedir fila e columna
   Mentras non poda poñer a ficha en fila,columna
   Poñer a ficha
   Dar a volta ás fichas que o necesiten
  FinSi
*/
void xoga(int x)
{
  int fila,columna;

  do {
    fila=-1;
    printf("columna?:"); scanf("%d",&columna);
    if ((columna>=0)&&(columna<8)) fila=posicionXogada(columna);
  }
  while(fila==-1);
  __tableiro[fila][columna]=x;
}


/* Principal

  Limpar Taboleiro (posición inicial)
  Visualizar o Taboleiro
  xog=Xogador 2
  Mentras non remate o xogo
   Si xog==Xogador 1 xog=Xogador 2
   senon 		xog=Xogador 1
   Pon ficha o Xogador xog
   Visualizar o Taboleiro
  Fin Mentras
  visualizar quen gañou
   
*/
void main(void)
{
 int xog;
 int r;

 iniciaTaboleiro();
 visualizaTaboleiro();
 xog=XOG2;
 while (!(r=remataXogo(xog)))
 {
   if (xog==XOG1) 	xog=XOG2;
   else		xog=XOG1;
   xoga(xog);
   visualizaTaboleiro();
 }
 if (r==1) printf("Empate!!!\n");
 else   printf("Gañador xogador %d\n",xog);
}

Versión GTK+

E preciso ter a versión 2.8 das Gtk para que funcione o diálogo de acerca de... Si non se ten o GTK+ 2.8 é necesario comentar as liñas <c>

d=(GtkFileChooser *)glade_xml_get_widget(__gui,"gardar");
gtk_file_chooser_set_do_overwrite_confirmation(d,TRUE);

</c>

Na función main.

Interface

Descargar GUI (ficheiro xml catroraia.glade)
Descargar Debuxos (Descomprimir na carpeta do programa)

Pseudocódigo

<c> Cando fagan click nunha celda

 Si a xogada e correcta
  O xogador efectúa xogada
  Si se enche o taboleiro ou se fixo 4 en raia 
    visualizar resultado
  Se non
    cambiar de xogador
  FinSi
 FinSi

</c>

Implementación en C

catroraiagtk.c

Podes Descargar o ficheiro

/* 4 raia
*/
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <gtk/gtk.h>
#include <glade/glade.h>

#ifdef __WINDOWS__
  #define EXPORT __declspec (dllexport)
#else
  #define EXPORT
#endif

// Direccions
#define ABAESQ 1
#define ABA 2
#define ABADER 3
#define DER 4

// Pezas
#define VACIO 	0
#define XOG1	1
#define XOG2	2

// GUI
GladeXML *__gui=NULL;

// taboleiro
char __tableiro[8][8];

// xogador
int __xog=XOG1;

// Nomes dos xogadores
char *nomeXog[]={"Empate","Marron","Azul"};

void iniciaTaboleiro(void);
void obtenCoordenadas(const char *nome,int *f,int *c);
void fichaGui(int fila,int columna,int xogador);
void dialogoFin(int r);
int posicionXogada(int c);
int comproba(int f,int c, int xog,int dir);
int catroRaia(int xog);
int remataXogo(int xog);


EXPORT gboolean  on_celda_button_press_event (GtkWidget   *widget,
                    GdkEventButton *event,
                    gpointer    user_data);
EXPORT void on_novo_clicked(GtkWidget *w,gpointer p);
EXPORT void on_acerca_de_activate(GtkWidget *w,gpointer p);
EXPORT void on_gardar_activate(GtkWidget *w,gpointer p);
EXPORT void on_abrir_activate(GtkWidget *w,gpointer p);
EXPORT void on_xogadores_aceptar_clicked(GtkWidget *w,gpointer p);

/*iniciaTaboleiro
 DESCRIPCION: Posición inicial do xogo
*/
void iniciaTaboleiro(void)
{
 int i,j,c;
 GtkImage *img;
 GtkWidget *sb;
 char nome[8];
 
 __xog=XOG1;
 c=1;
 for(i=0;i<8;i++)
 {
  for(j=0;j<8;j++)
  {
   __tableiro[i][j]=VACIO;
   sprintf(nome,"image%d",c);
   img=(GtkImage *) glade_xml_get_widget(__gui,nome);
   gtk_image_set_from_file(img,"xog0.png");
   c++;
  }
 }
 sb=glade_xml_get_widget(__gui,"nombres");
 gtk_widget_show(sb);
}

/*obtenCoordenadas
 RECIBE: O nome da casilla
     As direccións de memoria onde deixar a fila (f) e a columna (c)
 DESCRIPCION: Obten as coordenadas da casilla a partir do nome
*/
void obtenCoordenadas(const char *nome,int *f,int *c)
{
  int num;

  // Obter o número da casilla do nome
  num=atoi(&nome[8])-1;
  // Calcular fila e columna
  *f=num/8;
  *c=num%8;
}

/*fichaGui
 RECIBE: fila, columna, xogador
 DESCRIPCION: Pon no gui a ficha do xogador na fila e columna
        indicadas.
*/
void fichaGui(int fila,int columna,int xogador)
{
 GtkImage *img;
 char buffer[12];

 // Obtemos a imaxe da ficha
 sprintf(buffer,"image%d",fila*8+columna+1);
 img=(GtkImage *) glade_xml_get_widget(__gui,buffer);
 
 // Poñemos ficha na posición
 sprintf(buffer,"xog%d.png",xogador);
 gtk_image_set_from_file(img,buffer);

}

/* posicionXogada
  RECIBE: columna(c)
  DEVOLVE: -1 si o xogador non pode xogar na columna indicadas
      fila da xogada si o xogador pode xogar na columna indicadas
  DESCRIPCION: Comproba si un xogador pode poñer unha ficha nunha posición
*/
int posicionXogada(int c)
{
 int f=0;

 while ((__tableiro[f][c]==VACIO)&&(f<8)) f++;
 return f-1;
}

/* comproba
  RECIBE: A posición a comprobar (f,c)
      O xogador (xog) a comprobar e a dirección (dir) a comprobar
  DEVOLVE: 1 si o xogador ten 4 en raia na dirección indicada
*/
int comproba(int f,int c, int xog,int dir)
{
  int ret=0;
  int conta;
  
  conta=0;
  switch(dir)
  {
   case DER: while((c<8)&&(conta<4)&&(__tableiro[f][c]==xog)) 
        {
         conta++; 
         c++;
        }
        break;
        
   case ABA: while((f<8)&&(conta<4)&&(__tableiro[f][c]==xog))
        {
         conta++;
         f++;
        }
        break;

   case ABAESQ: while((f<8)&&(c>=0)&&(conta<4)&&(__tableiro[f][c]==xog))
          {
           conta++;
           f++;
           c--;
          }
          break;
   case ABADER: while((f<8)&&(c<8)&&(conta<4)&&(__tableiro[f][c]==xog))
          {
           conta++;
           f++;
           c++;
          }
          break;
  }
  if (conta==4) ret=1;
  return ret;
}

/* catroRaia
  RECIBE: O último xogador en facer a xogada
  DEVOLVE: 1 si o xogador ten 4 en raia, senon 0

  DESCRIPCION: Comproba si xog fixo 4 en raia.
*/
int catroRaia(int xog)
{
 int ret=0;
 int i,j;

 i=0;
 while((i<8)&&(ret==0))
 {
  j=0;
  while((j<8)&&(ret==0))
  {
   if ((__tableiro[i][j]==xog)&&(comproba(i,j,xog,DER)||comproba(i,j,xog,ABA)||
     comproba(i,j,xog,ABAESQ)||comproba(i,j,xog,ABADER))) ret=1;
   else j++;
  }
  i++; 
 } 
 return ret;
}

/* remataXogo
  RECIBE: O xogador a comprobar (xog)
  DEVOLVE: 2 si xog ten 4 en raia, 1 si o tableiro está cheo
      0 en outro caso.

  DESCRIPCIÓN: Comproba si o xogo rematou. Si non remata devolve 0
*/
int remataXogo(int xog)
{
 int ret=0;
 int x;

 if (catroRaia(xog)) ret=2;
 else
 {
  for(x=0;(x<8)&&(__tableiro[0][x]!=VACIO);x++);
  if (x==8) ret=1;
 }
 return ret;
}

/* dialogoFin
*/
void dialogoFin(int r)
{
  GtkWidget *fin;
  char buffer[1024];
  int gan,f1,f2;

  if (r==1) strcpy(buffer,"<big><b>Empate!!!</b></big>");
  else sprintf(buffer,"<big><b>Felicitacións %s</b></big>",nomeXog[__xog]);
  fin=glade_xml_get_widget(__gui,"msg");
  gtk_label_set_markup(GTK_LABEL(fin),buffer);
  fin=glade_xml_get_widget(__gui,"fin");
  gtk_widget_show(fin);
}

// Nomes dos xogadores
//
EXPORT void on_xogadores_aceptar_clicked(GtkWidget *w,gpointer p)
{
 GtkWidget *sb;
 char buffer[128];
 int id;
 
 sb=glade_xml_get_widget(__gui,"nombres");
 gtk_widget_hide(sb);
 sb=glade_xml_get_widget(__gui,"xogadores_marron");
 nomeXog[1]=(char *)gtk_entry_get_text(GTK_ENTRY(sb));
 sb=glade_xml_get_widget(__gui,"xogadores_azul");
 nomeXog[2]=(char *)gtk_entry_get_text(GTK_ENTRY(sb));
 sb=glade_xml_get_widget(__gui,"statusbar");
 id=gtk_statusbar_get_context_id(GTK_STATUSBAR(sb),"turno");
 sprintf(buffer,"Turno: %s",nomeXog[1]);
 gtk_statusbar_push(GTK_STATUSBAR(sb),id,buffer);
}

// Novo Xogo
//
EXPORT void on_novo_clicked(GtkWidget *w,gpointer p)
{
 GtkWidget *fin;

 fin=glade_xml_get_widget(__gui,"fin");
 gtk_widget_hide(fin);
 iniciaTaboleiro();
}

// Acerca de ...
EXPORT void on_acerca_de_activate(GtkWidget *w,gpointer p)
{
  GtkWidget *ad;

  ad=glade_xml_get_widget(__gui,"acercade");
  gtk_widget_show(ad);
}

// Gardar Xogo
//
EXPORT void on_gardar_activate(GtkWidget *w,gpointer p)
{
  GtkWidget *ad;
  gchar *fn;
  FILE *f;

  ad=glade_xml_get_widget(__gui,"gardar");
  if (gtk_dialog_run (GTK_DIALOG(ad)) == GTK_RESPONSE_OK) 
  {
   fn=gtk_file_chooser_get_filename(GTK_FILE_CHOOSER(ad));
   f=fopen(fn,"w");
   fwrite(&__xog,sizeof(__xog),1,f);
   fwrite(__tableiro,sizeof(__tableiro),1,f);
   fclose(f);
   g_free(fn);
  }
  gtk_widget_hide(ad);
}

// Cargar Xogo
//
EXPORT void on_abrir_activate(GtkWidget *w,gpointer p)
{
  GtkWidget *ad,*sb;
  gchar *fn;
  FILE *f;
  char msg[128];
  int i,j;

  ad=glade_xml_get_widget(__gui,"abrir");
  if (gtk_dialog_run (GTK_DIALOG(ad)) == GTK_RESPONSE_OK) 
  {
   // Recuperar o ficheiro
   fn=gtk_file_chooser_get_filename(GTK_FILE_CHOOSER(ad));
   f=fopen(fn,"r");
   fread(&__xog,sizeof(__xog),1,f);
   fread(__tableiro,sizeof(__tableiro),1,f);
   fclose(f);
   // Poñer as fichas no gui
   for(i=0;i<8;i++)
    for(j=0;j<8;j++) fichaGui(i,j,__tableiro[i][j]);
   // Indicar a que xogador lle toca
   sb=glade_xml_get_widget(__gui,"statusbar");
   i=gtk_statusbar_get_context_id(GTK_STATUSBAR(sb),"turno");
   gtk_statusbar_pop(GTK_STATUSBAR(sb),i);
   sprintf(msg,"Turno do Xogador %s",nomeXog[__xog]);
   gtk_statusbar_push(GTK_STATUSBAR(sb),i,msg);
   g_free(fn);
  }
  gtk_widget_hide(ad);
}

// Pulsada unha celda: XOGADA
//
EXPORT gboolean  on_celda_button_press_event (GtkWidget   *widget,
                    GdkEventButton *event,
                    gpointer    user_data)
{
  const char *nome;
  int fila,columna;

  char msg[128];
  GtkWidget *sb;
  int id;
  int r;

  // Obtemos as coordenadas do nome
  nome=gtk_widget_get_name(widget);
  obtenCoordenadas(nome,&fila,&columna);
  fila=posicionXogada(columna);
  if (fila!=-1)
  {
   __tableiro[fila][columna]=__xog;
   fichaGui(fila,columna,__xog);
   r=remataXogo(__xog);
   if (r) dialogoFin(r);
   else 
   {
    if (__xog==XOG1) 	__xog=XOG2;
    else 			__xog=XOG1;
    // Mensaxe do xogador ó que lle toca
    sb=glade_xml_get_widget(__gui,"statusbar");
    id=gtk_statusbar_get_context_id(GTK_STATUSBAR(sb),"turno");
    gtk_statusbar_pop(GTK_STATUSBAR(sb),id);
    sprintf(msg,"Turno: %s",nomeXog[__xog]);
    gtk_statusbar_push(GTK_STATUSBAR(sb),id,msg);
   }
  }
}

//---------------------------------------------------------------------
// Función Principal
//---------------------------------------------------------------------
int main(int argc,char *argv[])
{
  GtkFileChooser *d;

  gtk_init(&argc,&argv);
  __gui=glade_xml_new("catroraia.glade",NULL,NULL);
  glade_xml_signal_autoconnect(__gui);
  d=(GtkFileChooser *)glade_xml_get_widget(__gui,"gardar");
  gtk_file_chooser_set_do_overwrite_confirmation(d,TRUE);
  iniciaTaboleiro();
  gtk_main();
}