Fundamentos:Exercicios:Básicos:Inserción de Cadea

De Wiki do Ciclo ASIR do IES de Rodeira

Escribir unha función chamada insertaStr que reciba como parámetros dúas cadeas e un enteiro e inserte a segunda cadea na primeira na posición indicada polo número enteiro. Debe devolver a primeira cadea.

 char *insertaStr(char *cadea,char *trozo,int posicion);