Fundamentos:Exercicios:Básicos:Cálculo do Factorial dun Número

De Wiki do Ciclo ASIR do IES de Rodeira

Escribir un programa que solicite ó usuario un número enteiro positivo e visualice o seu factorial. O factorial dun número é o producto do número por todos os anteriores ata chegar a 1, por exemplo:

factorial de 5 (5!) = 5*4*3*2*1

Por definición, o factorial de 0 (0!) é 1.