Fundamentos:Exercicios:Avanzados:Primos con Lista Enlazada

De Wiki do Ciclo ASIR do IES de Rodeira

Escribir un programa que permita as seguintes operacións:

  1. Averiguar si un número e Primo
  2. Descompoñer un número en Factores Primos
  3. Listado de Primos
  4. Gardar Lista de Primos
  5. Cargar Lista de Primos
  6. Sair
  • Primeira opción debe solicitarlle ó usuario un número e informar si é primo ou non. Para facer eso, se manterá unha lista enlazada cos números primos que se vaian calculando, de xeito que cada vez sexa máis rápido o cálculo.
  • A Segunda opción debe solicitarlle ó usuario un número e descompoñelo en factores primos. Para facelo se manterá unha lista enlazada cos números primos que se vaian calculando.
  • A Terceira opción informará o usuario do número de primos que existen na lista, do maior e do menor, e permitirá o usuario listar os primos comprendidos nun rango determiñado entre os números almacenados.

O saír do programa se salvará a lista enlazada nun ficheiro "primos.dat", que se cargará o iniciar o programa de novo.

Solucións