Configuración rede VirtualBox

De Wiki do Ciclo ASIR do IES de Rodeira

Introducción

Queremos explorar os diferentes tipos de conexión de rede que posúe Virtualbox. Conectaremos dúas máquinas Virtuais con Windows 7 en rede nos diferentes modos posibles, e examinaremos a súa conexión entre eles, co equipo real, e con Internet.

 • A dirección do Router é 192.168.0.1
 • Instalamos unha máquina con Win7 e clonámola. Na 2º máquina renovamos dirección MAC

Habilitamos o Ping

Para comprobar que teñen rede, establecemos unha rede no firewal para que responda o Ping, xa que pode que o Win7 por defecto non responda.

Firewall1.png

Tipos de redes VirtualBox

Na versión 5 de VirtualBox podemos atopar as seguintes configuracións de rede

 • Non Conectado:

Temos unha tarxeta de rede, pero é como se o cable non estivese conectado. NAT É o modo máis sinxelo de ter rede na nosa máquina. VBOX “pon un router” entre o equipo virtual é o real. O router fai NAT entre a máquina real e a virtual

 • Rede NAT

A diferencia co caso anterior é que neste caso o router que fai NAT, funciona como un router doméstico, é dicir tódolos equipos configurados así poderán comunicarse entre eles. Adaptador Puente (bridge) Nesta configuración é como se as máquinas virtuais estiveran conectadas directamente o router da rede real e terán unha IP da rede real.

 • Rede Interna (Internal Networking)

Permítenos construír redes illadas, só haberá comunicación entre os membros da rede interna.

 • Adaptador sólo anfitrión

Permítenos definir unha rede interna á que pertencerá tamén o equipo anfitrión. Este modo permite que a MV se comunique pola rede co equipo real aínda que o real non estea conectado a ningunha rede física.


Configuración de Rede Acceso a Internet Acceso á Máquina Real Acceso a outras MVs
Non conectado Non Non Non
NAT Si Non Non
Rede NAT Si Non Si
Adaptador Ponte Si Si Si
Rede Interna Non Non Os membros da mesma rede interna
Adaptador Só anfitrión Non Si Si

Configuración Bridge

Nesta configuración é como se as máquinas virtuais estiveran conectadas directamente o router da rede real e terán unha IP da rede real.

Bridge01.png
Bridge02.png

Se a máquina real non está conectada a ningunha rede física as virtuais tampouco terán rede.

Configuración NAT

A máquina ten unha IP interna que sempre é 10.0.2.15. Pero tamén é capaz de saír a Internet a través da tarxeta de rede real.

 • Vantaxe: Podemos crear configuracións de rede que non interfiran na rede real.
 • Problema: Se configuramos as dúas máquinas como NAT, saen a Internet pero non se ven entre elas.
 • Solución: Agregamos unha segunda tarxeta de rede a cada equipo e configurámola como unha rede interna.


Cada equipo terá dúas tarxetas de rede:

  • Tarxeta de Rede 1 (10.0.2.15): Para ter saída a Internet
  • Tarxeta de Rede 2: Para ver o outro equipo.

Configuramos os equipos segundo o seguinte diagrama e comprobamos que teñen rede.

Nat01.png

Se Iniciamos MV1 comprobamos como ten dúas tarxetas de rede


Nat02.png
 MV1
 • Conexión de Área Local
  • Está conectada a rede NAT
  • IP: 10.0.2.15
  • Netmask:255.255.255.0
  • GW:10.0.2.2
 • Conexión de Área Local 2
  • Está conectada a rede Interna
  • IP: 169.254.158.145
  • Netmask:255.255.0.0
 MV1
 • Conexión de Área Local
  • Está conectada a rede NAT
  • IP: 10.0.2.15
  • Netmask:255.255.255.0
  • GW:10.0.2.2
 • Conexión de Área Local 2
  • Está conectada a rede Interna
  • IP: 169.254.221.138
  • Netmask:255.255.0.0

Se dende MV2 facemos ping a 169.254.158.145 Podemos facer ping dende calquera máquina a Internet.

Port Forwarding

Se executamos un servidor, por exemplo na MV1, este non será accesible dende a rede real, xa que está conectada mediante NAT. Podemos empregar a característica de Port Forwarding para executar un servidor na máquina virtual e dar a impresión de que se executa na máquina real.

Por exemplo: Podemos instalar un servidor web na máquina virtual (XAMPP) e acceder a ela dende a rede real redireccionando o porto 80


Portforwarding01.png
Portforwarding02.png

Acceso dende o equipo real a unha MV GNU/Linux con NAT mediante ssh empregando Port Forwarding

A 1º tarxeta de rede da MV está configurada por NAT, polo que non podemos comunicar o equipo real coa MV.

Para facelo podemos empregar redireccionamento de portos (port forwarding). Redireccionaremos o porto TCP/2222 da máquina real o porto TCP/22 (SSH) da máquina virtual.

Port forwarding1.png
Port forwarding2.png

Como deixamos host IP baleiro, calquera máquina que se conecte o porto 2222 da nosa máquina comunicarase coa MV

Na máquina real comprobamos que temos o porto aberto

root@debianRojas:/home/rojas# netstat -nap | grep 2222 
tcp    0   0 0.0.0.0:2222      0.0.0.0:*        LISTEN   9967/VirtualBox

Para que a configuración sexa efectiva é preciso apagar a máquina e o virtualbox. Logo reiniciamos a máquina.

Na nosa máquina temos que instalar un servidor ssh

apt-get install ssh

E permitir o acceso ssh do root

/etc/ssh/sshd_config 
PermitRootLogin yes

Conectámonos dende o equipo real

ssh -p 2222 root@127.0.0.1

Configuración NAT Networking

VirtualBox permítenos definir unha rede NAT, para que os equipos se comuniquen entre si nunha rede privada pero tendo tamén acceso a Internet. Neste caso cada equipo só precisaría unha tarxeta de rede e veríanse entre eles e ademais terían acceso a Internet.

Para definir a rede NAT: Arquivo -> Preferencias -> Red

Natnetwork01.png
Natnetwork02.png
Natnetwork03.png

Configuramos a tarxeta de rede de ambas máquinas con esta rede NAT.


Natnetwork05.png
Natnetwork05.png

MV1

MV2

Arrancamos ambas máquinas e deixamos a súa tarxeta de rede configurada por dhcp. Obteñen a seguinte configuración:

 • IP: 10.0.2.4
 • Netmask:255.255.255.0
 • GW:10.0.2.1
 • IP: 10.0.2.5
 • Netmask:255.255.255.0
 • GW:10.0.2.1
 MV1
 MV2


Asegurámonos que esté habilitado o ping no Firewall de ambos Windows.

Na MV1 facemos as seguintes comprobacións

Natnetwork06.png
Natnetwork07.png
 Ping a outro equipo
 Ping a Internet

Rede Nat sen DHCP

Modificamos a configuración da rede NAT e eliminamos o Servidor DHCP proporcionado polo virtualBox

Natnetwork08.png
 • Arrancamos as Máquinas Virtuais
 • Non teñen rede, temos que configurala manualmente cunha IP do rango definido na RedeLocal.


Natnetwork09.png
Natnetwork10.png

MV1

MV2

Dende a MV2 comprobamos que vemos a MV1 e que temos acceso a Internet

Natnetwork11.png
Natnetwork12.png
 Ping a outro equipo
 Ping a Internet

Rede Interna

Este configuración proporciona moita seguridade, xa que a conexión e só entre os equipos membros da rede. Podemos crear varias redes Internas e asignarlle distintos nomes

Creamos dúas MV configuradas en Rede Interna, por defecto pertencen a rede intnet.

Redeinterna01.png

Esta rede non ofrece DHCP, polo que teremos que asignar unha IP estática para que se comuniquen as máquinas Virtuais.


Natnetwork09.png
Natnetwork10.png

MV1

MV2

As MV’s vense entre elas, pero non teñen saída a Internet nin a Máq Real

Adaptador Só Anfitrión

Permite que a MV se comunique co anfitrión aínda que o anfitrión no este conectado a ningunha rede física. Na modo bridge esto é necesario.

Por defecto temos dúas redes dispoñibles. Se temos un servidor DHCP instalado podemos indicalo na configuración das redes

Soanfitrion.png
 • IP Do anfitrión
 • IP: 192.168.56.1
 • Netmask:255.255.255.0
 • IP Do anfitrión
 • IP: 192.168.57.1
 • Netmask:255.255.255.0
 VBoxnet0
 VBoxnet1

Para que a MV se comunique co anfitrión temos que configurar unha IP fixa.

 • 192.168.56.2
 • 255.255.255.0

Poderá comunicarse co anfitrión ou con outros equipos da mesma rede interna pero, a non ser que teñamos configurado o enrutamento na máquina real, non teremos acceso a Internet.

Liña de Comandos

Ademais da interface gráfica, VBOX ten unha liña de comandos coa que podemos facer configuracións adicionais.

 • Solucionando o erro Cannot Register the Hard Drive Because a Hard Drive with UUID Already Exists
  • As veces o engadir un HD xa existente a outra máquina virtual podemos atopar un erro de UUID xa existente, para solucionalo:
vboxmanage internalcommands sethduuid "ruta/VirtualBox VMs/Windows/imaxes.vdi"
 • Convertir máquina de VBOX a VMWARE
  • Temos unha máquina creada en VirtualBox co seu disco duro en formato .vdi
  • Para poder empregalo no VMWARE temos que convertilo a .vmdk
	VBoxManage clonehd orixe.vdi destino.vmdk --format VMDK
  • O proceso contrario
	VBoxManage clonehd source.vmdk target.vdi --format VDI
 • Amosar as MV existentes no equipo
usuario@debian:~$ vboxmanage list vms
"Windows 7 Dominio" {83f18559-aa03-46f9-8d20-4bd18ffbfe00}
"Servidor AD" {8446c20a-4db9-4416-aecc-8878c244acd2}
"Debian Testing" {082c4dcf-5cff-4f74-aae0-c6b708c48610}
Amosar toda a información sobre unha MV
usuario@debian:~$ vboxmanage showvminfo "Debian Testing"
Name:      Debian Testing
Groups:     /
Guest OS:    Debian (64-bit)
UUID:      082c4dcf-5cff-4f74-aae0-c6b708c48610
Config file:   /mnt/datos/VirtualBox VMs/Debian Testing/Debian Testing.vbox
Snapshot folder: /mnt/datos/VirtualBox VMs/Debian Testing/Snapshots
.....
 • Listar as redes nat dispoñibles
usuario@debian:~$ vboxmanage list natnets
NetworkName:  Casa
IP:       10.0.3.1
Network:    10.0.3.0/24
IPv6 Enabled:  No
IPv6 Prefix:  
DHCP Enabled:  Yes
Enabled:    Yes
loopback mappings (ipv4)
    127.0.0.1=2