Fundamentos:Solucións:Reversi:tablero.c

De Wiki do Ciclo ASIR do IES de Rodeira
Revisión feita o 26 de xuño de 2014 ás 13:26 por Xavi (Conversa | contribucións) (Nova páxina: "=== tablero.h === Podes [http://web.iesrodeira.com/Descargas/Exercicios/Reversi/tablero.h Descargar] o ficheiro <source lang='C'> #ifndef __TABLEROH__ #define __TABLEROH__ EXPORT...")
(dif) ← Revisión máis antiga | Revisión actual (dif) | Revisión máis nova → (dif)

tablero.h

Podes Descargar o ficheiro

#ifndef __TABLEROH__
#define __TABLEROH__

EXPORT void on_novo_clicked(GtkWidget *w,gpointer p);
EXPORT void on_acerca_de_activate(GtkWidget *w,gpointer p);
EXPORT void on_gardar_activate(GtkWidget *w,gpointer p);
EXPORT void on_abrir_activate(GtkWidget *w,gpointer p);

void obtenCoordenadas(const char *nome,int *f,int *c);
void fichaGui(int fila,int columna,int xogador);

#endif

tablero.c

Podes Descargar o ficheiro

#include <stdio.h>
#include <gtk/gtk.h>
#include <glade/glade.h>

#include "reversi.h"
#include "reversilib.h"
#include "tablero.h"

// GUI
extern GladeXML *__gui;

// taboleiro
extern char __tableiro[8][8];

// Xogador ó que lle toca xogar
extern int __xog;

// Nomes dos xogadores
extern char *nomeXog[];

// Gardar Xogo
//
EXPORT void on_gardar_activate(GtkWidget *w,gpointer p)
{
  GtkWidget *ad;
  gchar *fn;
  FILE *f;

  ad=glade_xml_get_widget(__gui,"gardar");
  if (gtk_dialog_run (GTK_DIALOG(ad)) == GTK_RESPONSE_OK) 
  {
   fn=gtk_file_chooser_get_filename(GTK_FILE_CHOOSER(ad));
   f=fopen(fn,"w");
   fwrite(&__xog,sizeof(__xog),1,f);
   fwrite(__tableiro,sizeof(__tableiro),1,f);
   fclose(f);
   g_free(fn);
  }
  gtk_widget_hide(ad);
}


// Cargar Xogo
//
EXPORT void on_abrir_activate(GtkWidget *w,gpointer p)
{
  GtkWidget *ad,*sb;
  gchar *fn;
  FILE *f;
  char msg[128];
  int i,j;

  ad=glade_xml_get_widget(__gui,"abrir");
  if (gtk_dialog_run (GTK_DIALOG(ad)) == GTK_RESPONSE_OK) 
  {
   // Recuperar o ficheiro
   fn=gtk_file_chooser_get_filename(GTK_FILE_CHOOSER(ad));
   f=fopen(fn,"r");
   fread(&__xog,sizeof(__xog),1,f);
   fread(__tableiro,sizeof(__tableiro),1,f);
   fclose(f);
   // Poñer as fichas no gui
   for(i=0;i<8;i++)
    for(j=0;j<8;j++) fichaGui(i,j,__tableiro[i][j]);
   // Indicar a que xogador lle toca
   sb=glade_xml_get_widget(__gui,"statusbar");
   i=gtk_statusbar_get_context_id(GTK_STATUSBAR(sb),"turno");
   gtk_statusbar_pop(GTK_STATUSBAR(sb),i);
   sprintf(msg,"Turno do Xogador %s",nomeXog[__xog]);
   gtk_statusbar_push(GTK_STATUSBAR(sb),i,msg);
   g_free(fn);
  }
  gtk_widget_hide(ad);
}

// Acerca de ...
//
EXPORT void on_acerca_de_activate(GtkWidget *w,gpointer p)
{
  GtkWidget *ad;

  ad=glade_xml_get_widget(__gui,"acercade");
  gtk_widget_show(ad);
}

// Novo Xogo
//
EXPORT void on_novo_clicked(GtkWidget *w,gpointer p)
{
 GtkWidget *fin;

 fin=glade_xml_get_widget(__gui,"fin");
 gtk_widget_hide(fin);
 iniciaTaboleiro();
}

/* on_xogadores_aceptar_clicked

 Botón de aceptar do diálogo de poñer nome os xogadores
*/
EXPORT void on_xogadores_aceptar_clicked(GtkWidget *w,gpointer p)
{
 GtkWidget *sb;
 char buffer[128];
 int id;
 
 sb=glade_xml_get_widget(__gui,"nombres");
 gtk_widget_hide(sb);
 sb=glade_xml_get_widget(__gui,"xogadores_marron");
 nomeXog[1]=(char *)gtk_entry_get_text(GTK_ENTRY(sb));
 sb=glade_xml_get_widget(__gui,"xogadores_azul");
 nomeXog[2]=(char *)gtk_entry_get_text(GTK_ENTRY(sb));
 sb=glade_xml_get_widget(__gui,"statusbar");
 id=gtk_statusbar_get_context_id(GTK_STATUSBAR(sb),"turno");
 sprintf(buffer,"Turno: %s",nomeXog[1]);
 gtk_statusbar_push(GTK_STATUSBAR(sb),id,buffer);
}

/*fichaGui
 RECIBE: fila, columna, xogador
 DESCRIPCION: Pon no gui a ficha do xogador na fila e columna
        indicadas.
*/
void fichaGui(int fila,int columna,int xogador)
{
 GtkImage *img;
 char buffer[12];

 // Obtemos a imaxe da ficha
 sprintf(buffer,"image%d",fila*8+columna+1);
 img=(GtkImage *) glade_xml_get_widget(__gui,buffer);
 
 // Poñemos ficha na posición
 sprintf(buffer,"xog%d.png",xogador);
 gtk_image_set_from_file(img,buffer);

}

/*obtenCoordenadas
 RECIBE: O nome da casilla
     As direccións de memoria onde deixar a fila (f) e a columna (c)
 DESCRIPCION: Obten as coordenadas da casilla a partir do nome
*/
void obtenCoordenadas(const char *nome,int *f,int *c)
{
  int num;

  // Obter o número da casilla do nome
  num=atoi(&nome[8])-1;
  // Calcular fila e columna
  *f=num/8;
  *c=num%8;
}