Fundamentos:Solucións:Reversi:reversi.c

De Wiki do Ciclo ASIR do IES de Rodeira

Podes Descargar o ficheiro

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

#include "reversi.h"
#include "reversilib.h"

// taboleiro
char __tableiro[8][8];

void iniciaTaboleiro(void);
void visualizaTaboleiro(void);
void revira(int fila,int columna, int dir);
void xoga(int x);

/* Principal
*/
int main(void)
{
 int xog;
 int fu,fd;

 iniciaTaboleiro();
 visualizaTaboleiro();
 xog=XOG1;
 while (existeXogada())
 {
   xoga(xog);
   if (xog==XOG1) 	xog=XOG2;
   else		xog=XOG1;
   visualizaTaboleiro();
 }
 contaFichas(&fu,&fd);
 printf("Xog 1 %d Xog 2 %d\n",fu,fd);
 return 0;
}

/*iniciaTaboleiro
 DESCRIPCION: Posición inicial do xogo
*/
void iniciaTaboleiro(void)
{
 int i,j;

 i=0;
 while(i<8)
 {
  j=0;
  while(j<8)
  {
   __tableiro[i][j]=VACIO;
   j++;
  }
  i++;
 }
 __tableiro[3][3]=XOG1;
 __tableiro[3][4]=XOG2;
 __tableiro[4][3]=XOG2;
 __tableiro[4][4]=XOG1;
}

/* revira
  RECIBE: i,j - coordenadas de inicio
      dir - dirección.
  DESCRIPCIÓN: Da a volta as fichas hacia a dirección indicada
*/
void revira(int i,int j, int dir)
{
 int outro=XOG1;
 int x,y;

 if (__tableiro[i][j]==XOG1) outro=XOG2;
 switch(dir)
 {
  case DER: y=i; x=j+1;
       while(__tableiro[y][x]!=__tableiro[i][j]) 
       {
        __tableiro[y][x]=__tableiro[i][j];
        x++;
       }
       break;
  case ESQ: y=i; x=j-1;
       while(__tableiro[y][x]!=__tableiro[i][j]) 
       {
        __tableiro[y][x]=__tableiro[i][j];
        x--;
       }
       break;
  case ARR: y=i-1; x=j;
       while(__tableiro[y][x]!=__tableiro[i][j]) 
       {
        __tableiro[y][x]=__tableiro[i][j];
        y--;
       }
       break;
  case ABA: y=i+1; x=j;
       while(__tableiro[y][x]!=__tableiro[i][j]) 
       {
        __tableiro[y][x]=__tableiro[i][j];
		y++;
       }
       break;
  case ARRDER: y=i-1; x=j+1;
         while(__tableiro[y][x]!=__tableiro[i][j]) 
         {
          __tableiro[y][x]=__tableiro[i][j];
          x++;
          y--;
         }
         break;
  case ARRESQ: y=i-1; x=j-1;
         while(__tableiro[y][x]!=__tableiro[i][j]) 
         {
          __tableiro[y][x]=__tableiro[i][j];
          x--;
          y--;
         }
         break;
  case ABADER: y=i+1; x=j+1;
         while(__tableiro[y][x]!=__tableiro[i][j]) 
         {
          __tableiro[y][x]=__tableiro[i][j];
          x++;
          y++; 
         }
         break;
  case ABAESQ: y=i+1; x=j-1;
         while(__tableiro[y][x]!=__tableiro[i][j]) 
         {
          __tableiro[y][x]=__tableiro[i][j];
          x--;
          y++;
         }
         break;
 }
}

/* visualizaTaboleiro
  DESCRIPCION: Pinta o taboleiro na pantalla
*/
void visualizaTaboleiro(void)
{
  int i,j;
  char *ficha="·X0";

  system("clear");
  i=0;
  while(i<8)
  {
   j=0;
   while(j<8)
   {
    printf("%c ",ficha[ __tableiro[i][j] ]);
    j++;
   }
   printf("\n");
   i++;
  }
}


/* xoga
  RECIBE: O xogador (x) que lle toca xogar
  DESCRIPCION: Pide a xogada, verificando que é correcta e
        efectúa a xogada completa (dando a volta ás fichas
        que o precisen)

  Si podeXogar(x)
   Facer 
    Pedir fila e columna
   Mentras non poda poñer a ficha en fila,columna
   Poñer a ficha
   Dar a volta ás fichas que o necesiten
  FinSi
*/
void xoga(int x)
{
  int fila,columna;

  if (podeXogar(x))
  {
   do {
     printf("fila?:"); scanf("%d",&fila);
     printf("columna?:"); scanf("%d",&columna);
   }
   while(!posicionXogada(fila,columna,x));
   __tableiro[fila][columna]=x;
   darVolta(fila,columna);
  }
}