Fundamentos:Solucións:Primos con Lista Enlazada

De Wiki do Ciclo ASIR do IES de Rodeira

Escribir un programa que permita as seguintes operacións:

 1. Averiguar si un número e Primo
 2. Descompoñer un número en Factores Primos
 3. Listado de Primos
 4. Gardar Lista de Primos
 5. Cargar Lista de Primos
 6. Sair
 • Primeira opción debe solicitarlle ó usuario un número e informar si é primo ou non. Para facer eso, se manterá unha lista enlazada cos números primos que se vaian calculando, de xeito que cada vez sexa máis rápido o cálculo.
 • A Segunda opción debe solicitarlle ó usuario un número e descompoñelo en factores primos. Para facelo se manterá unha lista enlazada cos números primos que se vaian calculando.
 • A Terceira opción informará o usuario do número de primos que existen na lista, do maior e do menor, e permitirá o usuario listar os primos comprendidos nun rango determiñado entre os números almacenados.

O saír do programa se salvará a lista enlazada nun ficheiro "primos.dat", que se cargará o iniciar o programa de novo.


Pseudocódigo

Implementación en C

/* Primos con lista enlazada
*/
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

#include "libprimo.h"

void espera(void);
void verPrimo(void);
void descomponNumero(void);
void listaPrimos(void);

void espera(void)
{
  printf("\n\n\n Para continuar pulsa ENTER...");
  scanf("%*c");
}

void verPrimo(void)
{
  int num;

  system("clear");
  printf("Numero?");
  scanf("%d%*c",&num);
  printf("O número %d ",num);
  if (ePrimo(num)) printf("E primo.\n");
  else       printf("NON e primo.\n");
  espera();
}

void descomponNumero(void)
{
 int num;
 int fac=0;

 system("clear");
 printf("Numero?");
 scanf("%d%*c",&num);
 printf("Factores de %d = ",num);
 while(num!=1)
 {
   fac=minFactor(num);
   printf("%d*",fac);
   num=num/fac;
 }
 printf("1");
 espera();
}


void main(void)
{
  int op;

  do {
   system("clear");
   printf("¿Que queres facer?\n\n");
   printf("1.- Averiguar si un número é primo.\n");
   printf("2.- Descompoñer un número en factores primos.\n");
   printf("3.- Lista de números primos.\n");
   printf("4.- Garda a Lista de números primos.\n");
   printf("5.- Carga a Lista de números primos.\n");
   printf("6.- Saír.\n");
   scanf("%d%*c",&op);
   switch(op)
   {
    case 1: verPrimo();
        break;
    case 2: descomponNumero();
        break;
    case 3: listaPrimos();
        espera();
        break;
    case 4: gardaPrimos();
        break;
    case 5: cargaPrimos();  
        break;
   }
  } while (op!=6);
  eliminaPrimos();
}